Algemene voorwaarden

Boekingsvoorwaarden


Vacation Curaçao bemiddelt professioneel voor u in de huur/verhuur van een vakantiewoning op Curaçao, waarmee de huiseigenaar met u een verhuurcontract aangaat met de daarop vastgelegde reservering- en boekingsvoorwaarden die hierbij opgesomd zijn;

Vacation Curaçao, Rendorppark 35, 1963 AL te Heemskerk, Nederland met KVK-nummer 85849650,

BTW nummer NL62KNAB04172837

Artikel 1 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de huurder van het aanbod van Vacation Curaçao. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de huurder langs elektronische weg een bevestiging in de vorm van een huurnota.

Artikel 2 – Huursom

1: De gepubliceerde huursom geldt per accommodatie, tenzij anders aangegeven.
2: De gepubliceerde huursom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Vacation Curaçao bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

Artikel 3 – Reisbescheiden

Vacation Curaçao stelt de benodigde reisbescheiden (huurnota) per mail in het bezit van de reiziger.

Artikel 4 - Betalingsvoorwaarden

1: Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 40% van de totale overeengekomen huursom te worden binnen 3 dagen te worden voldaan. Als deze betaling bij ons binnen is staat de reservering daarmee 100% vast.

2: Het restant van de huursom moet uiterlijk zes weken voor de dag van aankomst in het bezit zijn van Vacation Curaçao. Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. Hij wordt daar door Vacation Curaçao per mail op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Vacation Curaçao heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten van €75,- in rekening te brengen.

3: Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele huursom worden voldaan.

Artikel 5 – Wijzigingen door de huurder

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de huurder wijzigingen daarvan verzoeken. Onder een wijziging wordt verstaan, het aanpassen van de reservering binnen de overeengekomen huurperiode. Bijvoorbeeld het toevoegen van een late check out, een tussentijdse schoonmaak, het aanpassen van het aantal personen etc. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de huurder de gewijzigde huursom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten van €35,- te voldoen.

Artikel 6 – Borgsom

Huurder betaalt per bank aan de huiseigenaar een borgsom voor de gehuurde accommodatie. De huiseigenaar zal aan het einde van de huurperiode deze borgsom binnen 7 dagen terugbetalen onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is, zoals kosten voor verbruik van gas/elektra, schade etc.

Artikel 7 – Verplichtingen verhuurder

Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

Artikel 8 – Verplichting huurder

Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. Grote schoonmaakkosten zijn niet in de huurprijs inbegrepen.

Artikel 9 – Schade

Huurder is aansprakelijk voor de schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode en door schuld van de huurder.Vacation Curaçao adviseert de huurder om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten (werelddekking!) met daarin meegenomen de mogelijke schade aan het vakantieverblijf door eigen schuld.

Artikel 10 – Kosten herstel

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder hiervan direct kennis te geven aan de beheerder /eigenaar van de woning en diens instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door de huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door de verhuurder worden terugbetaald, indien de beheerder /eigenaar goedkeuring daartoe heeft gegeven.

Artikel 11 – Opzeggingen door Vacation Curaçao

1: Vacation Curaçao heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

2: Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan, omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Vacation Curaçao aan de overeenkomst in de redelijkheid niet kan worden gevergd.

3: Indien de oorzaak van de opzegging aan de huurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de huurder.

Artikel 12 – Wijziging door Vacation Curaçao

1: Vacation Curaçao behoudt het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige (overmacht) omstandigheden. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de huurder mee, nadat Vacation Curaçao van de wijzigingen op de hoogte is gesteld.

2a: In geval van wijzigingen doet Vacation Curaçao de huurder een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen)

2b: Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van de alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moet blijken; de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming; de aard en de klasse van de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

2c: De huurder die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken.

2d: In dat geval heeft Vacation Curaçao het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet- op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de mededeling van de afwijzing door de huurder. De huurder heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de huursom (of, indien de reis ten dele is genoten op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.

3a: Indien de oorzaak van de wijziging aan Vacation Curaçao kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van Vacation Curaçao.

3b: Indien de oorzaak van de wijziging aan de huurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor de rekening van de huurder.

3c: Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de huurder noch aan Vacation Curaçao kan worden toegerekend, dragen beide partijen hun eigen schade.

3d: indien de oorzaak van wijziging ligt bij een vliegtuig maatschappij dan is Vacation Curaçao daarvoor nooit aansprakelijk.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en overmacht

1: Vacation Curaçao functioneert als professioneel tussenpersoon voor verhuur van particuliere vakantiewoningen aan toeristen. Vacation Curaçao is aansprakelijk voor de correcte uitvoering van uw boeking. De eigenaren van deze vakantiewoningen zijn aansprakelijk voor hun woning en het verhuren daarvan. Vacation Curaçao heeft alle woningen persoonlijk bezocht en weet dat deze woningen, ten tijde van plaatsing, voldoen aan de omschrijving op onze site. De huurder heeft dus het recht de woning in huur te krijgen zoals deze omschreven staat op de site, dit valt onder de verantwoordelijkheid van Vacation Curaçao.

2: Elke eigenaar heeft een beheerder die de woning beheert en welke zorgt voor een schone en complete woning. Deze beheerder handelt in opdracht van de eigenaar en heeft als taak de woning aan te bieden zoals deze omschreven is. Bij geschillen over de woning of onderdelen van de woning zal Vacation Curaçao bemiddelen tussen de huurder en de huiseigenaar om een goed en acceptabel eindresultaat te bereiken voor de huurder en eigenaar. Woningen die niet (meer) voldoen aan de hoge toelatingseisen van Vacation Curaçao zullen onmiddellijk uit ons aanbod worden verwijderd. Als een eigenaar niet voldoet of kan voldoen aan verhuur zoal omschreven dan zorgt Vacation Curaçao ervoor dat er een vergelijkbaar alternatief wordt aangeboden.

3: Bij tekortkoming ontstaan door overmacht zal Vacation Curaçao alles in het werk stellen om een oplossing te bieden binnen de grenzen van de aard van de overmacht. Ook dit in direct overleg met de huiseigenaar. Onder overmacht wordt verstaan, abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet konden worden vermeden. Voorbeelden van overmacht zijn; natuurramp, stakingen, storm of waterschade, inbraak of overval, bouwactiviteiten in de omgeving, oorlog (bedreigingen), woning die niet meer verhuurbaar is (b.v. brand), enz.

Artikel 14 - Annuleringsvoorwaarden

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd is de huurder naast de verschuldigde reservering en administratiekosten (€75,-) de volgende annuleringskosten verschuldigd:

A: Bij annulering tot de 42 dagen vóór de dag van aankomst: de aanbetaling zijnde 40% van de huursom

B: Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst; 60% van de huursom

C: Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst; 90% van de huursom

D: Bij annulering op de dag van aankomst of later; de volledige huursom.

Veilig en vertrouwd

Vacation Curaçao betekent veilig en vertrouwd een particuliere vakantiewoning huren met correcte voorwaarden en 100% service van ons bedrijf.